WYDŹWIĘK SPOŁECZNY

Wydźwięk społeczny tego pytania i udzie­lanej na nie odpowiedzi w nadchodzącej przy­szłości nieuchronnie będzie wzrastać albowiem z roku na rok podwyższa się poziom wykształ­cenia i kwalifikacji zawodowych zatrudnio­nych w gospodarce narodowej, a w dającej się przewidzieć przyszłości polepszy się rów­nież stan zdrowia osób przekraczających próg wieku emerytalnego. Do tak optymistycznych wniosków upoważniają niektóre badania prze­prowadzone lub dopiero zainicjowane w Polsce. Mam tu na myśli m.in. prognozę zmian w strukturze ludności w starszym wieku we­dług poziomu wykształcenia, opracowaną na Uniwersytecie Łódzkim przez B. Nowakowską i D. Rogalską.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)