WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE – Zdrowie - Nowe Bajki 2015 cda

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE

Z punktu widzenia właściwości leczniczych ważnym parametrem fizycznym wód mineral­nych jest ciśnienie osmotyczne, bezpośrednio związane z ich mineralizacją, odniesione do war­tości ciśnienia osmotycznego osocza krwi. Wo­dy o małej mineralizacji mają ciśnienie osmo­tyczne niższe niż osocze, dla wód o umiarko­wanej mineralizacji wielkości te są w przybli­żeniu równe. Natomiast wody o dużej minera­lizacji (stosowane tylko w kąpielach) mają ciśnienie osmotyczne 2—3 razy przewyższające ciśnienie osmotyczne krwi i płynów ustrojo­wych. „Odciągają” one przez to wodę ze skóry oraz wytwarzają tzw. płaszcz solny, tj. wywo­łują chemiczne drażnienie skóry rozpuszczony­mi w nich substancjami mineralnymi, zarówno podczas kąpieli, jak i przez pewien czas po niej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).