WBREW TENDENCJOM

Wbrew występującym ostatnio i nawet nasilającym się tendencjom, wcale nie jestem przekonany, że tak wielka nadumieralność mężczyzn, jaką legitymują się niektóre kraje najbardziej rozwinięte, a w dodatku wciąż jesz­cze odczuwające odroczony wpływ minionej wojny (należy do nich m.in. Polska), będzie zja­wiskiem stałym, nie dającym się zniwelować w stosunkowo niedalekiej przyszłości. Wcho­dzimy teraz w bardzo trudny pod tym wzglę­dem okres, ale nie ulega wątpliwości, że w miarę upływu lat coraz słabiej będzie roz­brzmiewało echo dwóch wojen światowych (w przededniu pierwszej i w jej trudnych latach urodziły się osoby, które już teraz weszły w wiek skokowego zwiększania się prawdopo­dobieństwa zgonu, a niebawem przekroczą próg wieku starszego, mając na swoim koncie najczynniejszy udział w drugiej wojnie świa­towej).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)