UWZGLĘDNIENIE CZYNNIKA – Zdrowie - Machine Doll Wa Kizutsukanai cda

UWZGLĘDNIENIE CZYNNIKA

Uwzględniłem nie tylko ludność w wieku pro­dukcyjnym, lecz również młodocianych (15—17 lat) oraz osoby we wczesnym wieku emery­talnym (do 74 roku życia). Wychodziłem przy tym z założenia, że przez cały okres pracy zawodowej współczynniki aktywności zawodo­wej według wieku utrzymywały się na aktual­nym niezmiennym poziomie i że proces groma­dzenia doświadczenia zawodowego ma charak­ter ciągły, ale dobiega końca na progu wieku emerytalnego. Zakładałem ponadto (być może, zbyt pesymistycznie), że w wieku lat 75 i wię­cej możliwość dzielenia się doświadczeniem nabytym przed o 10—15 lat wcześniejszym przejściem na emeryturę jest raczej znikoma. W obliczeniach swych nie uwzględniałem pew­nych różnic w procesie nabywania doświad­czenia zawodowego oraz w późniejszych możli­wościach jego wykorzystywania, różnic wyni­kających stąd, że nieustannie podwyższa się poziom wykształcenia ogólnego i zawodowego osób zatrudnionych w gospodarce narodowej. Sądzę, że uwzględnienie tego istotnego czynni­ka stanowiłoby wdzięczny temat dalszych badań.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).