ROLA CZYNNIKA HAMUJĄCEGO – Zdrowie - Ostatnie Życzenie Audiobook cda

ROLA CZYNNIKA HAMUJĄCEGO

Wielokrotnie dawałem wyraz przekona­niu, że, jak dotąd, zbyt mało wiemy o prawach, które rządzą przebiegiem procesów demogra­ficznych, aby z góry zakładać, że raz zainicjo­wany proces nie ulegnie w nie znanej nam przyszłości żadnym zmianom. Ileż to razy przepowiadano bliską już zagładę biologiczną narodu francuskiego, który najwcześniej wszedł w epokę rewolucji demograficznej i najwcześ­niej zaczął się starzeć! Ileż to razy — powołu­jąc się na coraz’niższe współczynniki urodzeń, przyrostu naturalnego i reprodukcji ludności sporządzano prognozy, z których niezbicie wynikało, że losy Francuzów są przesądzone, i to w dającej się przewidzieć przyszłości! Tym­czasem, jak świadczą informacje przytoczone w drugim rozdziale niniejszej książki, w po­łowie bieżącego stulecia proces starzenia się demograficznego Francji został zahamowany. Rolę czynnika hamującego odegrało, oczywiście przez nikogo nie przewidywane, podwyższenie się płodności kobiet, które wkrótce spowodo­wało wystąpienie zwyżkowej tendencji urodzeń i poprawę struktury wieku ogółu ludności.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).