POZYTYWNE PRZEMIANY – Zdrowie - Edward Nożycoręki cda

POZYTYWNE PRZEMIANY

W ten sposób zostały zaakceptowane (przy­najmniej częściowo) dezyderaty wielu autorów o  ustalenie progu wieku emerytalnego na po­ziomie dla obojga płci niższym, niż przewidy­wały dawne przepisy prawne. Chodzi teraz o    to, żeby — kontynuując pozytywne przemia­ny w dziedzinie polityki społecznej, zapocząt­kowane decyzjami VI Zjazdu PZPR — nadal stopniowo podwyższać emerytury i renty, których poziom minimalny nie powinien kształ­tować się poniżej tzw. minimum społecznego, zapewniającego zaspokojenie przynajmniej podstawowych potrzeb (z uwzględnieniem, rzecz jasna, stałych zmian tego poziomu wyni- kających zarówno z ruchu cen, jak i dynamiki potrzeb). Chodzi również o to, aby ze względu na trudności w ustalaniu obiektywnego wieku biologicznego i bezpodstawność opierania arbi­tralnych sądów na wieku astronomicznym zo­stała zagwarantowana całkowita, niczym nie ograniczona swoboda decyzji osoby bezpośred­nio zainteresowanej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).