POSIADANIE ŚRODKÓW – Zdrowie - Szara Strefa Film cda

POSIADANIE ŚRODKÓW

Posiadanie więc dostatecz­nych środków utrzymania jest niezbędnym warunkiem zachowania niezależności. W wielu też: kręgach społecznych miarą wartość czło­wieka jest jego zasobność materialna. Dlatego też sytuacja materialna człowieka starego staje się dość istotnym wskaźnikiem pozycji spo­łecznej i poprzez zmiany w wysokościach do­chodów następują zmiany w jego pozycji spo­łecznej”. Właśnie dlatego tak ważne i nadal aktualne są — zdaniem moim — poparte obfitym ma­teriałem empirycznym stwierdzenia J. Staręgi, że „środki finansowe będące do dyspozycji ludzi starych […] jeśli nie nominalnie, to real­nie w miarę upływu lat systematycznie ma­leją”, że do „zespołu wydatków, które człowie­kowi staremu sprawiają kłopoty”, należą wydatki na przedmioty i usługi pierwszej po­trzeby oraz że jakąkolwiek niespodziewanie otrzymaną kwotę pieniężną przeznaczyliby na utrzymanie, odzież, obuwie i opał lub zaoszczę­dzili.”

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).