PODSTAWA OPRACOWANIA – Zdrowie - Film Erotyk Lektor Pl Cały Film cda

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania założeń prognostycznych stanowiły wyniki wnikliwej analizy struktury ludności według poziomu wykształcenia oraz zmian tej struktury w la­tach 1960—1970. Wyniki te upoważniały do wniosku, że we wszystkich grupach wieku męż­czyzn nastąpił wzrost udziału osób o poszcze­gólnych poziomach wykształcenia z wyjątkiem najniższego („mniej niż podstawowe”) oraz że tendencja do podwyższania poziomu wykształ­cenia występuje głównie w młodszych grupach wieku. W starszych grupach wieku doskona­lenie kwalifikacji zawodowych nie powoduje na ogół zmiany poziomu wykształcenia. Jeśli chodzi o kobiety, to we wszystkich grupach wieku zaobserwowano wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym, większą — w po­równaniu z mężczyznami — popularność wy­kształcenia średniego i mniejszą — zasadni­czego zawodowego, oraz — podobnie jak wśród mężczyzn — zmniejszenie udziału osób legity­mujących się najniższym poziomem wykształ­cenia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C).