Kategoria: Zdrowiu na ratunek

CZYNNI UCZESTNICY

W odróżnieniu od nich osoby, które będą należały do omawianej grupy w 2000 r., unik­nęły oczywiście bezpośredniego wpływu pierw­szej wojny światowej (tylko podgrupa sędzi­wych starców będzie pochodziła z roczników sprzed 1920 r.). Stosunkowo nieliczna już bę­dzie grupa czynnych uczestników drugiej woj­ny światowej (będą do niej należeli tylko ci, co w 2000 r. ukończą 75 i więcej lat). O wiele natomiast liczniejsze będą podgrupy pocho­dzące z roczników 1926—1935. Osoby należące do tych podgrup w okresie drugiej wojny światowej i okupacji były jeszcze dziećmi. Negatywny wpływ owego kataklizmu dziejo­wego odczuwały — w większości — tylko w sposób pośredni, natomiast ich młodość i wiek dojrzały przypadły na najdłuższy w dziejach Europy okres pokoju, co sprzyjało, jak należy sądzić, pomyślniejszemu rozwojowi i zwięk­szeniu szans na zachowanie zdrowia.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

DEPRESJA EMERYTALNA

Jeszcze raz zwracając uwagę na umowność granicy starości, zmien­ność jej oblicza zależną od wpływu wielu czynników i losów dziejowych poszczególnych generacji oraz na stopniowe występowanie! zmian psychofizjologicznych i zdrowotnych, które cechują ten okres — zmuszony jestem; przyznać, że człowiek w starszym wieku w jed­nej dziedzinie pozbawiony jest możliwości skutecznej samoobrony i oko w oko staje wobec bezlitosnego, bez żadnych odroczeń działającego mechanizmu przeistaczającego starość umowną w rzeczywistą. ^ Mechanizmem tym jest współczesny system zaopatrzenia eme­rytalnego, posiadający wprawdzie w każdym kraju, w którym istnieje i działa, pewne swoi­ste cechy odróżniające go od systemów przyję­tych w innych krajach, ale wszędzie oparty na wspólnym założeniu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

SPOŁECZNE EFEKTY

W praktyce sprowadza się do utożsamiania starości z utratą zdolności do pracy i automatycznie powoduje pozbawienie osób, które przekroczyły umowny próg starości, prawa do wykonywania pracy zawodowej, lub istotnie ogranicza to prawo. Do społeczno-ekonomicznych efektów tego założenia i jego dalekosiężnych konsekwencji (zwłaszcza w krajach gospodarczo rozwinię­tych) wypadnie jeszcze powrócić. Trudno jed­nak na samym wstępie nie zauważyć, że — działając jako miecz obusieczny — jednym ze swych ostrzy boleśnie rani ono każdego, kto wchodzi w okres starości. Z dnia na dzień, tyl­ko dlatego, że osiągnął górną granicę wieku, który na mocy sztywnych przepisów prawa uznano za wiek produkcyjny (zdolności do pra­cy), zmienia się jego sytuacja.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

PRZEJŚCIE NA EMERYTURĘ

Zamiast uposa­żenia zaczyna otrzymywać emeryturę lub rentę, nagle spada z wyższego lub niższego, ale we własnym przekonaniu ciężko zapraco­wanego piedestału powszechnie szanowanego wytwórcy dóbr materialnych lub duchowych i przeistacza się w konsumenta tych dóbr. Przestają na nim ciążyć obowiązki wynikające z umowy o pracę, a czas, którego dotąd mu zawsze brakowało, nagle wydłuża się w nie­skończoność. Ulega raptownemu zakłóceniu ca­ły dotychczasowy rytm życia, w którym za­brakło wyraźnego celu (trudno bowiem uznać, że celem takim może się stać przeżycie jeszcze jednego lub tysiąca niczym nie wypełnionych dni).Nie chcę przez to powiedzieć, że przejście na emeryturę zawsze stanowi psychiczny wstrząs. W swoim najbliższym otoczeniu, ob­serwowałem też inne reakcje.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

KRES PRACY

Znam osoby, któ­re marzyły o dniu, w którym dobiegnie kresu ich praca zawodowa, i cieszyły się na samą myśl, że dzień ten zbliża się coraz bardziej. Kiedy wreszcie nastał, czuły się szczęśliwe i wyzwo­lone, snuły najróżniejsze plany na bliższą i dalszą przyszłość, przy czym muszę przyznać, że, jak dotąd, zdołały je konsekwentnie wcie­lać w życie. Lektura i podróże, teatr i film, spotkania rodzinne i towarzyskie, obowiązki domowe i spacery wypełniają im czas i nie pozostawiają miejsca na zgryzotę i troski. Nie­kiedy odnoszę wrażenie, że — odkąd zmieniły swój status społeczny i stały się emerytami — nawet wyglądają lepiej i poruszają się żywiej, a żadna choroba (odpukać!) ich się nie ima.Wyniki badań socjologicznych wydają się świadczyć, że liczba tych szczęśliwców nie jest zbyt wielka.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!