Kategoria: Zdrowiu na ratunek

NAJODPORNIEJSZE OSOBY

Osobom najodporniejszym udaje się po niełatwym wprawdzie, ale jednak niezbyt długotrwałym okresie poszukiwań — odnaleźć nowy stan równowagi dynamicznej, w którym mogą przebywać dostatecznie długo i zupełnie nieźle sobie radzić z pewnymi kłopotami. Poziom sprawności przez dłuższy czas nie obniża się aż tak poważnie, aby przekreślało to możliwość wykonywania dawnej pracy, a tym bardziej czynności samoobsługowych, oraz uprawiania rozmaitych hobby, na które dawniej nie starczało czasu. Choroby — niech nawet przewlekłe i nie zawsze uleczalne — stopniowo ograniczają wprawdzie aktywność ruchową, ale tylko w stosunkowo nielicznych przypadkach skazują na łaskę lub niełaskę otoczenia; prawdopodobieństwo / wystąpienia chorób śmiertelnych wprawdzie wzrasta, ale żadna możliwość nie jest przecież koniecznoś­cią i nie każde prawdopodobieństwo zawsze staje się stuprocentowe.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

ZMIANY OBLICZA

Jednoznacznie pesymistycz­na ocena starości jako okresu wypełnionego chorobą staje się tym bardziej wątpliwa, że na naszych oczach w jej obliczu dokonują się bar­dzo istotne zmiany. Istnieją przesłanki do twierdzenia, że ci, co przekroczyli umowny próg starości w latach siedemdziesiątych, za­chowali znacznie więcej zdrowia i sił niż ich poprzednicy z lat pięćdziesiątych oraz że w dającej się przewidzieć przyszłości, powiedzmy pod koniec bieżącego stulecia, ta pozytywna tendencja wystąpi z jeszcze większą wyrazis­tością. Jako podstawa do wyrażonego tu, umiarkowanego wprawdzie, ale za to zasad­nego optymizmu niech posłużą schematyczne i tylko pod jednym kątem sporządzone życio­rysy demograficzne kilku kolejnych pokoleń, którym sądzone było lub będzie w podanych wyżej odstępach czasowych przekroczyć umow-i ny próg starości (65 rok życia).

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

WYSOKA ŚMIERTELNOŚĆ

Nietrudno obliczyć, że w 1950 r., tuż po zakończeniu II wojny światowej, do grupy osób w starszym wieku należeli urodzeni przed 1885 r. Ich dzieciństwo i młodość przebiegały w okresie, w którym warunki sanitarno-epide-j miczne i higieniczne kraju kształtowały się na bardzo niskim poziomie, przypadki przewleka łego niedożywienia bynajmniej nie należały do rzadkości, rozpowszechnione były liczne choro­by nagminne (szczególnie wieku dziecięcego) oraz gruźlica. Powodując bardzo wysoką śmier­telność, czynniki te — wbrew rozpowszechnio­nym poglądom — nie tylko nie odgrywały dobroczynnej roli selektywnej, lecz — wręcz przeciwnie — w bardzo wielu przypadkach przez całe dalsze życie wywierały poważny! ujemny wpływ na zdrowie ludzi. Urodzeni w latach 1866—1886 (a więc wszyscy przebywa-l jacy w 1950 r. w grupie wieku 64—84 lat oraz pierwsza podgrupa sędziwych starców) brali udział w pierwszej, a urodzeni w latach 1881— 1885 — również w drugiej wojnie światowej.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

ODPŁYW WOJEN I OKUPACJI

Wpływ obydwu wojen i okupacji odczuwały wszystkie roczniki zasilające w 1950 r. szeregi starszego odłamu ludności Polski (podczas pierwszej wojny światowej najmłodsi spośród nich mieli 29—35 lat). Spadł na nich także ciężaij odbudowy zniszczonego przez wojnę kraju (najmłodsi w roku zwycięstwa nad faszyzmem ukończyli 60 lat).Nieco inaczej kształtowała się sytuacja w 1970 r. Do grupy osób w starszym wieku nale^ żeli urodzeni w pierwszym pięcioleciu bieżące-j go i pod sam koniec poprzedniego stulecia. Prawie wszyscy (wyjątek stanowiła tylko jedna, najmłodsza grupa pięcioletnia) brali czynny udział w pierwszej, natomiast trzy grupy pię­cioletnie, do których należały osoby w wieku 65—79 lat — również w drugiej wojnie świa­towej. Ich dzieciństwo i młodość także prze­biegały w bardzo niekorzystnych warunkach.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

EPIDEMICZNA SYTUACJA

Chodzi nie tylko o niepomyślną ówczesną sy­tuację epidemiczną, która sprzyjała szerzeniu się chorób zakaźnych, lecz również o niedoży­wienie i wszystkie negatywne następstwa tułaczki w latach pierwszej wojny światowej (należy przypuszczać, że ci, co w 1970 r. mieli 65—74 lata, odczuli ją najdotkliwiej). Podczas drugiej wojny światowej i okupacji faszystow­skiej wszyscy należący w 1970 r. do starszego odłamu ludności Polski byli w wieku produk­cyjnym. ’ Brali więc udział w ruchu podziem­nym, masowo wywożono ich na przymusowe roboty do hitlerowskiej Rzeszy, tysiącami tra­fiali do obozów koncentracyjnych, pozostawia­jących —jak wykazały późniejsze badania — niezwykle trwałe ślady na zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!