Kategoria: Człowiek, przyroda i zdrowie

W OBOJĘTNYM ŚRODOWISKU

W środowisku obojętnym stężenie tych składników jest w przybliżeniu jednakowe. Jeśli dodać do wody siarczkowej kwasu, to wzrasta stężenie cząsteczkowego siarkowodoru. Właśnie z nim związane jest lecznicze działanie tego typu wód w następ­stwie przenikania siarkowodoru do organizmu przez skórę i drogi oddechowe. Rozpuszczal­ność siarkowodoru w wodzie jest ponad dwa razy większa niż rozpuszczalność dwutlenku węgla. Dlatego zwykle wody siarczkowe nie są nasycone i nie musują. Dlaczego zatem z siarkowodorowej wody mineralnej ze źródeł w Maceście (wchodzącej w skład miasta Soczi) wydzielają się pęcherzyki gazu? Jest to zwią­zane z zawartością — oprócz siarkowodoru — słabo rozpuszczalnego w wodzie azotu, metanu, dwutlenku węgla.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

W WIĘKSZYCH STĘŻENIACH

W przyrodzie występują wody siarczkowe o  różnych stężeniach. Gdy zawierają więcej niż 250 mg/l siarkowodoru i jonu siarkowodorowe­go, zalecana jest pewna ostrożność w ich sto­sowaniu, w niektórych przypadkach należy je rozcieńczać.Niektóre mikroelementy znajdujące się w wo­dach mineralnych są niezbędne dla normalnego funkcjonowania organizmu człowieka, właśnie one często warunkują lecznicze właściwości wody. Należą do nich: mangan, miedź, molib­den — wchodzące w skład enzymów, żelazo — stanowiące składnik hemoglobiny, kobalt — zawarty w witaminie Bi2, brom — działający na układ nerwowy, jod — zapewniający pra­widłową czynność tarczycy.  Niektóre mikro­elementy w większych stężeniach działają tru­jąco; do takich należy arsen.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

W KLASYFIKACJI WÓD MINERALNYCH

W klasyfikacji wód mineralnych opracowanej przez Iwanowa i Niewrajewa mikroelementy zawierają wody należące do grup D i E.Do grupy D należą wody mineralne żela- ziste, arsenowe, a także wody o podwyższonej zawartości manganu, miedzi, glinu, cynku, mo­libdenu, kobaltu itd.Wykazano, że picie wód mineralnych zawie­rających żelazo daje lepsze wyniki lecznicze niż przyjmowanie leków zawierających ten pierwiastek.Do grupy E zaliczono wody bromkowe i jod­kowe o dużej zawartości substancji organicz­nych. Wody te stosuje się w kuracjach pitnych. Sugeruje się też możliwość ich wykorzystania w kąpielach leczniczych. Brak jednak — jak dotąd — przekonującego potwierdzenia możli­wości przenikania jodu przez skórę do wnętrza organizmu.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

BROMKOWE WODY

Bromkowe wody o stężeniu mają­cym znaczenie lecznicze występują w przyro­dzie częściej niż wody jodkowe. Ale brom za­wierają na ogół wody chlorkowe, zaś wprowa­dzenie do organizmu zbyt dużej ilości chlor­ków utrudnia gromadzenie się w nim bromu, a tym samym nie może się ujawnić jego lecz­nicze działanie. Brom i jod często występują w tych samych wodach mineralnych. Do niedawna prawie zupełnie nie doceniano wód mineralnych o podwyższonej zawartości substancji organicznych. Wody te zaliczane są także do grupy E. Uznawano je za wody za­nieczyszczone. Na ich lecznicze znaczenie zwró­cił uwagę w latach trzydziestych W. Wiernadski.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!

SUBSTANCJE ORGANICZNE

G. Niewrajew i inni balneolodzy wykazali,, że substancje organiczne znajdują się we wszystkich wodach mineralnych, także w tych, które wypływają z głębokich źródeł, a zatem ich obecność nie może być skutkiem zanie­czyszczenia. Stwierdzono bardzo szerokie dzia­łanie lecznicze substancji organicznych zawar­tych w wodach mineralnych, nie wyłączając właściwości bakteriobójczych i wpływu na roz­wój organizmu. Substancje organiczne szczegól­nie obficie występują w wodach, których źró­dła znajdują się na torfowiskach bądź w ich pobliżu. Są to przede wszystkim hu,miny — zabarwione ciemno substancje powstające w trakcie rozkładu szczątków roślinnych i zwie­rzęcych, oraz fenole (pochodne benzenu). Wody ze źródeł położonych na terenach roponośnych zawierają duże ilości bitumów — „skalnych smół”, i fenoli, a także kwasów naftenowych.

Witaj na mojej stronie ! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących zdrowia. Jestem aktywnym promotorem zdrowia i lekarzem medycyny. Wszelkie wpisy jakie tutaj zamieszczam są rzetelne i wynikają z mojej wiedzy medycznej. Zapraszam do dyskusji w komentarzach!